เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ITA2023 | โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง    
O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
O3 อำนาจหน้าที่    
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
O5 ข้อมูลการติดต่อ    
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
 2. การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A    
O9 Social Network    
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. การดำเนินงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี    
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน    
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
 2. การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
 3. การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
O18 E–Service    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)    
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gif Policy    
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gif Policy    
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
 3. แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน    
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ    
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม    
O41 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
         
 2. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O42 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ    
O43 การขับเคลื่อนจริยธรรม    
         

หมายเหตุ : เพื่อให้การแสดงผลถูกต้อง ขอให้ใช้ Google Chrome ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม