เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
ITA2022 | โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ช้อ ช้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง    
O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
O3 อำนาจหน้าที่    
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
O5 ข้อมูลการติดต่อ    
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
2. การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A    
O9 Social Network    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
ช้อ ช้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1. การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี    
O11 รายงานกำกับติดตาม    
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
2. การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
3. การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
O17 E–Service    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ช้อ ช้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน    
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช้อ ช้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ช้อ ช้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี    
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ช้อ ช้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)    
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
 2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
 4. แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน    
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ช้อ ช้อมูล รายละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
 1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
         

หมายเหตุ : เพื่อให้การแสดงผลถูกต้อง ขอให้ใช้ Google Chrome ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม